- +

Revize směrnic o zadávání veřejných zakázek aneb Veřejné zakázky hýbou Bruselem - díl 1.


28.9.2012
Zadávání veřejných zakázek je proces používaný vládními institucemi, organizacemi veřejného sektoru a některými podniky v odvětvích veřejných služeb na nákup dodávek, služeb a veřejných prací. Tyto výdaje jsou významnou a vlivnou složkou ekonomiky. Trh s veřejnými zakázkami totiž představuje významnou část hospodářství Evropské unie - až 19 % HDP. Cílem plánované směrnice, kterou představila Evropská komise v prosinci loňského roku, je zjednodušit pravidla, snížit administrativní i finanční zátěž, zajistit vyšší účast malých a středních podniků a zavést elektronické zadávání zakázek. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), ve kterém působí i Olga Sehnalová, v současné době v rámci standardního legislativního procesu pracuje na zprávě, reagující na zmíněný návrh, konkrétně revize směrnice 2004/18/ES (o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby) a směrnice 2004/17/ES (o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb). Probíhající práce pod vedením belgického europoslance Marka Tarabelly (S&D) navazuje na rozhodnutí Evropského parlamentu z konce roku 2011, kdy v reakci na žádost o konzultaci ze strany Komise prostřednictvím zelené knihy výbor IMCO vypracovával zprávu z vlastní iniciativy. Jelikož se jedná o jeden z nejdůležitějších legislativních návrhů probíhajícího volebního období, čemuž odpovídá i rozsah a komplexnost textu, pracovní skupina Rady za předchozího dánského předsednictví rozdělila dokument na celkem 10 tematických okruhů. V návaznosti na poslední diskuzi v rámci výboru IMCO přinášíme obsah prvních 5 okruhů tak, jak je z pohledu cílů vidí zpravodaj Tarabella. Okruh 1. Širší výběr postupů - Odstranit výhradní kritérium nejnižší ceny / pro všechna řízení stanovit princip hospodářsky nejvýhodnější nabídky (tzv. MEAT - Most Economically Advantageous Tender) Okruh 2.Strategické použití zadávání veřejných zakázek - Vytvořit pro vymezení principu MEAT kritéria udržitelnosti z hlediska životního prostředí a sociální udržitelnosti - Stanovit důvody pro vyloučení z výběrového řízení - Rozvinout uvedené koncepty v souvislosti s podmínkami plnění zakázek. - Uplatňovat podmínky udržitelnosti z hlediska životního prostředí a podmínky sociální udržitelnosti i na subdodavatele - Propracovat certifikáty a štítky pro sociální koncepty s ohledem na jejich začlenění do technických specifikací pro hodnocení výkonu - Stanovit zvláštní režim pro sociální služby Okruh 3. Zmírnění požadavků na dokumenty - Usnadnit všem hospodářským subjektům, a především malým a středním podnikům snadnější přístup na trhy s veřejnými zakázkami - Přesněji vymezit evropský pas pro veřejné zakázky Okruh 4. Elektronické zadávání veřejných zakázek - Objasnit hlediska týkající se ochrany osobních údajů - Přezkoumat investice/náklady, jež musí podniky, zejména malé a středních podniky, vynaložit na přizpůsobení se novým elektronickým postupům - Přezkoumat zkrácenou lhůtu pro elektronické podávání nabídek a vliv této lhůty na malé a střední podniky Okruh 5. Přístup malých a středních podniků - Přesněji vymezit navrhovaný postup dělení zakázek na části - ?Podpořit přímé platby subdodavatelům, aby se zvýšila transparentnost a předešlo se špatnému řízení v rámci subdodavatelského řetězce - ?Přezkoumat finanční a hospodářskou kapacitu, kterou veřejní zadavatelé od malých a středních podniků požadují, a stanovit maximální výši obratu Více o návrhu Komise viz http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0896_/com_com(2011)0896_cs.pdf

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články