- +

Jak nastartovat hospodářský růst? I europoslanci věří prohloubení vnitřního trhu.


20.6.2012
Evropský parlament minulý týden přijal na plenárním zasedání ve Štrasburku usnesení o "Aktu o jednotnému trhu: Další kroky k růstu". Přinášíme vám souhrn toho nejdůležitějšího z uskutečněné debaty.O POZADÍ USNESENÍ V dubnu 2011 Evropská komise představila Akt o jednotném trhu, dokument, jehož cílem bylo prostřednictvím 12 identifikovaných opatření znovunastartovat růst a vytvořit nová pracovní místa. Celkovou realizaci, tzn. přijetí odpovídajících legislativních aktů Radou a Parlamentem, stanovila Komise na konec roku 2012, tedy na datum 20. výročí vzniku jednotného trhu. V únoru letošního roku provedla Komise přezkum průběžného plnění. Ten konstatoval „smíšený“ postup, a vyzval zainteresované aktéry k „přetrvávajícímu úsilí“ s cílem naplnit stanovený časový rámec. Úkolem Aktu je především posílit důvěru v jednotný trh a překonat stávající překážky k úplnému zavedení čtyř svobod, tedy pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu v rámci celé Evropské unie. Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry spočívá v: 1. Přístupu malých a středních podniků k rizikovému kapitálu 2. Uznávání profesních kvalifikací 3. Jednotné patentové ochraně a sjednoceném systému řešení sporů 4. Právních předpisech o alternativním řešení sporů 5. Revizi právních předpisů o evropském standardizačním systému 6. Trans-evropské infrastruktuře pro energie, dopravu a komunikace 7. Jednotném digitálním trhu 8. Rozvoji solidárních investičních fondů 9. Zdanění energie 10. Právech pracovníků vyslaných do zahraničí 11. Zjednodušení účetních standardů pro evropské podniky 12. Revizi pravidel pro zadávání veřejných zakázek • O OBSAHU USNESENÍ Přijaté usnesení zejména zdůrazňuje: - strategický význam Aktu o jednotném trhu - nutnost snížit deficit provádění směrnic jednotného trhu ve vnitrostátním právu - důležitost posílení úlohy sítě SOLVIT, iniciativy poradenství Vaše Evropa, evropských spotřebitelských středisek a dalších asistenčních služeb - nutnost zapojit do rozvoje jednotného trhu aktivněji občany - provádění směrnice o službách v plné míře - přijetí komplexního programu pro spotřebitele, včetně těch zranitelných - posílení úlohy malých a středních podniků • BUDOUCNOST JEDNOTNÉHO TRHU OČIMA OLGY SEHNALOVÉ "Výzvu k posílení jednotného trhu jednoznačně vítám. Domnívám se však, že se musí jednat o posílení vyváženým způsobem. Jednotný trh nelze posuzovat odděleně od dalších oblastí politiky - zejména sociální oblasti, ochrany spotřebitele či otázek pracovního práva. Chceme férový vnitřní trh, přinášející výhody nejen pro evropské podniky, zejména malé a střední, ale především pro jádro trhu - občany samotné. Často slýcháváme, že je nezbytné do rozvoje jednotného trhu občany více zapojit. Jak toho účinně dosáhnout? Klíčovou roli dle mého názoru hraje proces efektivního informování. Ten začíná již u veřejných konzultací, kdy je legislativa ve fázi přípravy. Je nezbytné konzultace zpřístupnit ve všech oficiálních jazycích, zlepšit jejich dostupnost a srozumitelnost. Celý proces pokračuje v maximální informovanosti spotřebitelů při výběru zboží a služeb, kdy musí mít jistotu, že právní rámec neumožňuje existenci spotřebitelů druhé kategorie. V neposlední řadě musí být spotřebitelé informovaní o svých právech při jejich vymáhání, například prostřednictvím fungujícího systému ADR. Na závěr se připojuji k výzvě k důsledné transpozici pravidel. Nepostačující a pozdní provádění ve vnitrostátním právu a nedostatečné prosazování předpisů zabraňuje plnému využití přínosů jednotného trhu. Zdaleka ne všem se totiž transpozice daří - Česká republika, je na tom, i přes jistý pokrok, nejhůře ze všech." •ZAZNĚLO TÉŽ NA PLÉNU Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier na úvod debaty vyzdvihl důležitost jednotného trhu a deklaroval princip nulové tolerance Komise vůči členským státům při nedodržování legislativy, resp. její transpozice. Poslance rovněž informoval, že na konec léta připravuje Komise druhou etapu Aktu o jednotném trhu. Týden od 15. do 22. října bude poté věnován problematice růstu jednotného trhu. Andreas Schwab (EPP) následně pochválil Komisi za důsledné dohlížení nad transpozicí pravidel. Evelyne Gebhardt, koordinátorka Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D) , vyzvala k většímu přiblížení pozitivních aspektů jednotného trhu občanům – zaměstnancům či spotřebitelům. Toine Manders, mluvčí liberálů (ALDE), poukázal na nevýhodné postavení malých a středních podniků vůči těm velkým v rámci jednotného trhu. Louis Grech (S&D) , zpravodaj dokumentu o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany, varoval před frustrací občanů i samotného Parlamentu vůči nedodělkům v jednotnému trhu. A konečně Malcolm Harbour (ECR), předseda Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, upozornil na nedostatečně rychlou transpozici směrnice o službách. Za skandální označil skutečnost, že občané stále nemohou online zakoupit zboží a služby v rámci celého jednotného trhu.

Poslední vložené články


Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko.

18.11.2019 | Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové a přátelé spolku Evropa doma, který na činnost bývalé kroměřížské europoslankyně svými aktivitami navazuje, Finské dny přijel ...

Třicet let...

17.11.2019 | Pro mne rok 1989 a léta, která následovala, symbolizuje Karel Kryl. Určitě nejsem sama. Chtěla jsem si nedávno koupit sborník jeho polistopadových textů s názvem Země lhostejnost. Nepodařilo se. K dostání nikde není. Ani u dobrých knihkupců, ani u konkurence, ani na internetu, ani v antikvariátech v Česku ani na Slovensku. Poslechla jsem si tedy alespoň pár z nich ze záznamu Českého rozhlasu. ...

Další holub na střeše

11.11.2019 | Shodou okolností v době, kdy je na stole nový návrh krajské koncepce zdravotnictví, který by si zasloužil velmi podrobnou odbornou i politickou diskuzi nejen několika vybraných jedinců, mezi kterými ale například nejsou zástupci České lékařské komory, spatřila světlo světa také zbrusu nová koncepce Kroměřížské nemocnice. Je to takové malé deja vu. Stejní autoři jako v případě studie nemocnice ...

Další články