- +

Pracovní skupina pro zemědělské trhy předložila doporučení týkající se zemědělců v rámci potravinového řetězce


14.11.2016

Komise v souladu se svou trvalou podporou zemědělského odvětví zváží doporučení uvedená v této zprávě a také odpovídající politickou reakci.

Pracovní skupina pro zemědělské trhy, v jejímž čele stojí bývalý nizozemský ministr zemědělství a univerzitní profesor Cees Veerman, dnes evropskému komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova Philu Hoganovi předložila svou zprávu.

Zřízení pracovní skupiny složené z dvanácti nezávislých odborníků odráží zvýšené obavy ohledně globálního vývoje v potravinovém řetězci, a zejména pak situace producentů v tomto řetězci. Pracovní skupina byla proto požádána, aby projednala řadu důležitých otázek s cílem zlepšit postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce.

Během přejímání zprávy, která je výsledkem desetiměsíční práce skupiny, komisař Hogan uvedl: „S ohledem na nedávné potíže v některých specifických odvětvích jsme konstatovali, že je třeba úlohu zemědělců v potravinovém řetězci posílit, aby se zajistilo, že za svou produkci obdrží spravedlivou odměnu. Posílení vlivu a postavení zemědělce pro mě představuje jednu z nejdůležitějších priorit. Zpráva pracovní skupiny pro zemědělské trhy je velmi vítaným příspěvkem k diskuzi o tom, jak tohoto cíle dosáhnout. Zprávu a její doporučení nyní přednostně posoudíme, abychom zajistili co nejvhodnější politickou reakci. Význam této otázky uznává již pracovní program Komise na rok 2017 a dnešní zpráva bude hrát při plnění tohoto závazku klíčovou úlohu.“

Kvůli obavám, že zemědělci nesou největší břemeno kolísání cen a dlouhotrvajících období nízkých cen, došla pracovní skupina ve své zprávě k závěru, že politický rámec upravující dodavatelský řetězec „lze dále zlepšit a měl by se také nadále zlepšovat“. Zpráva dále vyzývá k zavedení nových pravidel na úrovni EU, jež by se týkala určitých nekalých obchodních praktik, a také k provádění účinných režimů prosazování předpisů v členských státech, například prostřednictvím využití rozhodce.

 „Závěry dnes publikované zprávy Pracovní skupiny pro zemědělské trhy zřízené při Evropské komisi jednoznačně vítám. Odpovídají tomu, po čem volal Evropský parlament ve zprávě o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci, kterou jsme drtivou většinou přijali na jaře letošního roku,“ komentovala výstup skupiny poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která byla u zprávy Evropského parlamentu zpravodajkou za frakci sociálních demokratů.

„Po letech přešlapování Evropské komise je na stole další jasné doporučení k vyváženému postavení všech aktérů potravinového řetězce na vnitřním trhu. Věřím, že se tedy konečně dočkáme i příslušného legislativního návrhu,“ dodala Sehnalová.

Další doporučení se týkají zvýšení průhlednosti trhu, posilování spolupráce mezi zemědělci, usnadnění přístupu zemědělců k finančním prostředkůmlepšího využívání nástrojů pro řízení rizik. Zpráva pracovní skupiny konkrétně doporučuje:

- Za účelem zlepšení transparentnosti trhu zavést povinné oznamování cen a poskytovat včasné, více standardizované údaje.

- Co se týče nekalých obchodních praktik – zatímco dobrovolné iniciativy byly užitečné, nedokázaly zavést účinné a nezávislé prosazování předpisů. Na úrovni EU by proto měly být zavedeny rámcové právní předpisy a v členských státech pak související účinné režimy prosazování, například režimy využívající rozhodce. Zpráva rovněž obsahuje doporučení týkající se povinných písemných smluv, které by zemědělcům také pomohly.

- Pokud jde o posílení spolupráce mezi zemědělci, pravidla kolektivní organizace a právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže by měly být jasné a proveditelné, tak aby se příležitosti zemědělců ke spolupráci skutečně zvýšily.Co se týče usnadnění přístupu zemědělců k finančním prostředkům, existuje zde potenciál plynoucí z většího využívání finančních nástrojů – zde by měla sehrát hlavní úlohu Evropská investiční banka, jež by se mohla také zapojit do přípravy možné vývozní úvěrové záruky.

- Pokud jde o řízení rizik, měly by se zlepšit stávající nástroje. Jedním z těchto nástrojů pro zemědělce jsou termínové trhy, avšak zde je třeba vyvinout větší úsilí, pokud jde o zvyšování informovanosti a odbornou přípravu zemědělců.

Pracovní skupina pro zemědělské trhy, která byla zřízena v lednu 2016, se rovněž zabývala řadou otázek, které budou základem pro diskuzi o společné zemědělské politice (SZP) po roce 2020, přičemž zdůraznila výzvy vyplývající ze změny klimatu a nedostatku vody a fosilních zdrojů. Poukázala také na to, jak je důležité zemědělce za poskytování veřejných statků a služeb odměňovat. Zpráva dále navrhuje možnost zavedení integrovaných politických prvků řízení rizik na úrovni EU. V reakci na budoucí problémy pak v neposlední řadě zdůrazňuje i význam výzkumu a inovací a přilákání mladých zemědělců do tohoto odvětví.

Podrobnější informace najdete zde. Zdrojem Evropská komise.

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články