- +

Pracovní skupina pro zemědělské trhy předložila doporučení týkající se zemědělců v rámci potravinového řetězce


14.11.2016

Komise v souladu se svou trvalou podporou zemědělského odvětví zváží doporučení uvedená v této zprávě a také odpovídající politickou reakci.

Pracovní skupina pro zemědělské trhy, v jejímž čele stojí bývalý nizozemský ministr zemědělství a univerzitní profesor Cees Veerman, dnes evropskému komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova Philu Hoganovi předložila svou zprávu.

Zřízení pracovní skupiny složené z dvanácti nezávislých odborníků odráží zvýšené obavy ohledně globálního vývoje v potravinovém řetězci, a zejména pak situace producentů v tomto řetězci. Pracovní skupina byla proto požádána, aby projednala řadu důležitých otázek s cílem zlepšit postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce.

Během přejímání zprávy, která je výsledkem desetiměsíční práce skupiny, komisař Hogan uvedl: „S ohledem na nedávné potíže v některých specifických odvětvích jsme konstatovali, že je třeba úlohu zemědělců v potravinovém řetězci posílit, aby se zajistilo, že za svou produkci obdrží spravedlivou odměnu. Posílení vlivu a postavení zemědělce pro mě představuje jednu z nejdůležitějších priorit. Zpráva pracovní skupiny pro zemědělské trhy je velmi vítaným příspěvkem k diskuzi o tom, jak tohoto cíle dosáhnout. Zprávu a její doporučení nyní přednostně posoudíme, abychom zajistili co nejvhodnější politickou reakci. Význam této otázky uznává již pracovní program Komise na rok 2017 a dnešní zpráva bude hrát při plnění tohoto závazku klíčovou úlohu.“

Kvůli obavám, že zemědělci nesou největší břemeno kolísání cen a dlouhotrvajících období nízkých cen, došla pracovní skupina ve své zprávě k závěru, že politický rámec upravující dodavatelský řetězec „lze dále zlepšit a měl by se také nadále zlepšovat“. Zpráva dále vyzývá k zavedení nových pravidel na úrovni EU, jež by se týkala určitých nekalých obchodních praktik, a také k provádění účinných režimů prosazování předpisů v členských státech, například prostřednictvím využití rozhodce.

 „Závěry dnes publikované zprávy Pracovní skupiny pro zemědělské trhy zřízené při Evropské komisi jednoznačně vítám. Odpovídají tomu, po čem volal Evropský parlament ve zprávě o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci, kterou jsme drtivou většinou přijali na jaře letošního roku,“ komentovala výstup skupiny poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která byla u zprávy Evropského parlamentu zpravodajkou za frakci sociálních demokratů.

„Po letech přešlapování Evropské komise je na stole další jasné doporučení k vyváženému postavení všech aktérů potravinového řetězce na vnitřním trhu. Věřím, že se tedy konečně dočkáme i příslušného legislativního návrhu,“ dodala Sehnalová.

Další doporučení se týkají zvýšení průhlednosti trhu, posilování spolupráce mezi zemědělci, usnadnění přístupu zemědělců k finančním prostředkůmlepšího využívání nástrojů pro řízení rizik. Zpráva pracovní skupiny konkrétně doporučuje:

- Za účelem zlepšení transparentnosti trhu zavést povinné oznamování cen a poskytovat včasné, více standardizované údaje.

- Co se týče nekalých obchodních praktik – zatímco dobrovolné iniciativy byly užitečné, nedokázaly zavést účinné a nezávislé prosazování předpisů. Na úrovni EU by proto měly být zavedeny rámcové právní předpisy a v členských státech pak související účinné režimy prosazování, například režimy využívající rozhodce. Zpráva rovněž obsahuje doporučení týkající se povinných písemných smluv, které by zemědělcům také pomohly.

- Pokud jde o posílení spolupráce mezi zemědělci, pravidla kolektivní organizace a právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže by měly být jasné a proveditelné, tak aby se příležitosti zemědělců ke spolupráci skutečně zvýšily.Co se týče usnadnění přístupu zemědělců k finančním prostředkům, existuje zde potenciál plynoucí z většího využívání finančních nástrojů – zde by měla sehrát hlavní úlohu Evropská investiční banka, jež by se mohla také zapojit do přípravy možné vývozní úvěrové záruky.

- Pokud jde o řízení rizik, měly by se zlepšit stávající nástroje. Jedním z těchto nástrojů pro zemědělce jsou termínové trhy, avšak zde je třeba vyvinout větší úsilí, pokud jde o zvyšování informovanosti a odbornou přípravu zemědělců.

Pracovní skupina pro zemědělské trhy, která byla zřízena v lednu 2016, se rovněž zabývala řadou otázek, které budou základem pro diskuzi o společné zemědělské politice (SZP) po roce 2020, přičemž zdůraznila výzvy vyplývající ze změny klimatu a nedostatku vody a fosilních zdrojů. Poukázala také na to, jak je důležité zemědělce za poskytování veřejných statků a služeb odměňovat. Zpráva dále navrhuje možnost zavedení integrovaných politických prvků řízení rizik na úrovni EU. V reakci na budoucí problémy pak v neposlední řadě zdůrazňuje i význam výzkumu a inovací a přilákání mladých zemědělců do tohoto odvětví.

Podrobnější informace najdete zde. Zdrojem Evropská komise.

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články