- +

Týden vnitřního trhu: 20 let vnitřního trhu očima Komise


15.10.2012
Evropská unie slaví 20. výročí jednotného trhu. Ten umožňuje volný pohyb zboží, osob, služeb i kapitálu v rámci celé EU. Co se v uplynulých 20 letech podařilo očima Evropské komise? Kdyzˇ byl v roce 1992 zaha´jen jednotny´ trh, byl k dispozici pro 345 milionu° lidi´ ve 12 zemi´ch EU. Dnes zahrnuje vi´ce nezˇ 500 milionu° lidi´ v 27 cˇlensky´ch sta´tech EU. Pro obcˇany to znamena´ veˇtsˇi´ vy´beˇr. Pro firmy to znamena´ vi´ce potencia´lni´ch za´kazni´ku°. Neˇktere´ zmeˇny byly zrˇejme´ – naprˇi´klad zrusˇeni´ celni´ch kontrol. Jine´ – naprˇi´klad veˇtsˇi´ hodnota za peni´ze prˇi zada´va´ni´ verˇejny´ch zaka´zek nebo prˇi´sne´ bezpecˇnostni´ pozˇadavky na deˇtske´ hracˇky – byly me´neˇ viditelne´. Spolecˇneˇ vsˇechny prˇispeˇly ke konkurenceschopneˇjsˇi´ Evropeˇ, posi´lily obchod a poskytly za´kazni´ku°m lepsˇi´ nabi´dku. Jednotny´ trh v mnoha odveˇtvi´ch zvy´sˇil mozˇnost volby a ochranu a za´rovenˇ sni´zˇil ceny. Naprˇi´klad v roce 2010 byla cena za mezina´rodni´ telefonicky´ hovor prˇiblizˇneˇ trˇikra´t nizˇsˇi´ nezˇ v roce 1998; dnes telefonova´ni´ nebo prˇi´jem hovoru v zahranicˇi´ v ra´mci EU je o 73 % levneˇjsˇi´ nezˇ v roce 2005, a dokonce mu°zˇe by´t zdarma prostrˇednictvi´m pevny´ch nebo internetovy´ch si´ti´. Di´ky elektronicke´mu obchodova´ni´ je mozˇne´ te´meˇrˇ vsˇe zakoupit online. Mozˇnost objedna´vat online od firem si´dli´ci´ch v jine´ zemi EU znamena´, zˇe spotrˇebitele´ maji´ prˇiblizˇneˇ 16kra´t veˇtsˇi´ vy´beˇr, nezˇ kdyby sˇli nakupovat na mi´stni´ hlavni´ trˇi´du. Spotrˇebitele´ take´ maji´ veˇtsˇi´ mozˇnost volby, pokud jde o dodavatele energie. Spotrˇebitele´ v EU by mohli usˇetrˇit azˇ 13 miliard eur, kdyby prˇesˇli na nejlevneˇjsˇi´ dostupny´ tarif elektrˇiny. Nejme´neˇ 14 evropsky´ch energeticky´ch firem je nyni´ aktivni´ch ve vi´ce nezˇ jednom cˇlenske´m sta´teˇ EU. Nove´ zpu°soby nakupova´ni´ si zˇa´daji´ nove´ zpu°soby rˇesˇeni´ proble´mu°. Pokud prˇestane fungovat novy´ notebook a firma, ktera´ jej prodala, odmi´ta´ vra´tit peni´ze nebo poskytnout na´hradu cˇi opravu, na´sledny´ spor je mozˇne´ vyrˇesˇit rychle, anizˇ by bylo nutne´ ji´t k soudu, a to pomoci´ alternativni´ho rˇesˇeni´ sporu° (ADR). Spotrˇebitele´ jsou chra´neˇni di´ky pra´vni´m prˇedpisu°m o bezpecˇnosti vy´robku°. Vsˇechny vy´robky na jednotne´m trhu musi´ odpovi´dat specificky´m norma´m a technicky´m specifikaci´m. V prˇi´padeˇ potravin existuji´ harmonizovane´ normy pro hygienu a obaly, pesticidy a obchodova´ni´ s zˇivy´mi zvi´rˇaty a produkty zˇivocˇisˇne´ho pu°vodu. Volny´ pohyb prˇes hranice vsˇak neplati´ jen pro vy´robky a sluzˇby. Obcˇane´ EU mohou cestovat po veˇtsˇineˇ u´zemi´ EU bez pasu a bez kontrol na hranici´ch. Navi´c maji´ pra´vo zˇi´t, studovat, pracovat,prova´deˇt vy´zkum a odeji´t do du°chodu v ktere´mkoli cˇlenske´m sta´teˇ EU. Do konce roku 2010 tuto mozˇnost vyuzˇilo prˇiblizˇneˇ 13 milionu° lidi´ a po jeden rok nebo vi´ce zˇilo v zemi EU, ktera´ neni´ jejich domovskou zemi´. Takove´ prˇesuny podporuje uzna´va´ni´ veˇtsˇiny diplomu° a odborny´ch kvalifikaci´ zi´skany´ch v jine´ zemi EU. Di´ky te´to zvy´sˇene´ mobiliteˇ vznikaji´ dynamicke´ trhy pra´ce, je mozˇne´ prˇekona´vat nedostatek kvalifikovany´ch osob a zameˇstnanci mohou rozsˇi´rˇit sve´ zkusˇenosti. Koncem roku 2010 pracovalo prˇiblizˇneˇ 6 milionu° obcˇanu° EU v zemi EU, ktera´ neni´ jejich domovskou zemi´. Vi´ce nezˇ 2,5 milionu° studentu° se zapojilo do programu Erasmus pro vy´meˇnu studentu° od roku 1987, kdy zacˇal. Dnes studenty v ra´mci programu Erasmus hosti´ vi´ce nezˇ 4000 vysokosˇkolsky´ch instituci´ v 33 zemi´ch. Mobilitu podporuje take´ jednotny´ trh pro leteckou dopravu. Od roku 1993 se pocˇet spojeni´ v ra´mci EU vi´ce nezˇ zdvojna´sobil. Zvy´sˇeni´ pocˇtu dopravcu° take´ znamena´ veˇtsˇi´ mozˇnost volby a nizˇsˇi´ ceny pro cestuji´ci´. Pra´vni´ prˇedpisy EU zajisˇtˇuji´ to, zˇe se cestuji´ci´m dosta´va´ spravedlive´ho zacha´zeni´ a jsou respektova´na jejich pra´va. Obcˇane´, kterˇi´ se steˇhuji´ v ra´mci EU, by nemeˇli prˇiji´t o sva´ pra´va v oblasti socia´lni´ho zabezpecˇeni´. Evropska´ karta zdravotni´ho pojisˇteˇni´ zarucˇuje svy´m drzˇitelu°m prˇi´stup k verˇejne´ zdravotni´ pe´cˇi beˇhem docˇasne´ho pobytu v ktere´koli zemi jednotne´ho trhu. Zdroj: Evropská komise

Poslední vložené aktuality z dění v Evropském parlamentu


Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci

3.6.2019 | Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho nebo o co? Tak třeba o možné budoucí ...

Vstanou noví bojovníci (proti dvojí kvalitě)

23.5.2019 | To mne napadlo, když jsem se dívala na předvolební debatu na TV NOVA, kde se všichni lídři předháněli, kdo byl a bude větším bojovníkem proti dvojí kvalitě potravin. Musím říct, že ještě na začátku dubna, kdy se rozhodovalo o zákazu dvojí kvality v EU, by mne opravdu nenapadlo, že to bude nejviditelnější téma této volební kampaně. Rozhořčení nad dvojí kvalitou je tím větší, čím větší je máslo na hlavě ...

Když se stříhá páska

12.5.2019 | V úterý bude v Kroměříži velká sláva. Přijede sám premiér Babiš, aby společně s hejtmanem Čunkem slavnostně přestřihli pásku u nové budovy, kde bude umístěn nový přístoj moderní diagnostické metody, zvané nukleární magnetická rezonance. Zazní projevy, ve kterých se bude děkovat a ujisťovat, jak kraj skvěle pečuje o své nemocnice, čehož důkazem je otevření nového provozu. Že je to nejlepší odpověď ...

Další články