- +

Priority skupiny S&D: Prosincové plenární zasedání Evropského parlamentu


14.12.2015

Skupina S&D: Naše priority

Tento pravidelný newsletter vydává frakce S&D v Evropském parlamentu před každým plenárním zasedáním Evropského parlamentu. Autory textů jsou zpravodajové nebo stínoví zpravodajové za S&D.

Středa 16. 12., Příprava Evropské Rady 17. – 18. 12. 2015 (Gianni Pittella)

Potřebujeme, aby byla Evropa efektivnější v koordinaci protiteroristických politik, a také potřebujeme společnou a koordinovanou odpověď na uprchlickou krizi. Evropa musí posílit svoji solidaritu konkrétními závazky. Teroristické útoky volají po větším evropském závazku, po větší solidaritě. Bez solidarity nebude žádné životaschopné řešení, které by vytrvalo. Zásadní je prevence, Evropa a její členské státy se proto musí co nejdříve postavit radikalizaci. Potřebujeme Evropu zavázanější k posílení spolupráce mezi národními zpravodajskými službami a k posílení kontroly vnějších hranic při zachování ochrany Schengenu, jednoho z nejsilnějších symbolů evropské integrace. Potřebujeme zavázanější Evropu pomocí efektivního mechanismu PNR, který je doprovázen právem na ochranu dat. Potřebujeme Evropu zavázanější poskytovat členským státům flexibilitu tak, aby měly zvláštní výdaje na protiteroristická opatření vyjmuty z evropských fiskálních pravidel, jak navrhuje předseda Juncker. A to, co určitě potřebujeme, je Evropa zavázanější k boji proti Daeši a přerušující kanály jeho financování.

Úterý 15. 12., Rozhodnutí přijaté k Evropskému balíčku pro ochranu hranic a pobřeží (Tanja Fajon)

Balíček k hranicím má za cíl představit společné vysoké standardy správy hranic. Balíček představí robustnější pravidla pro to, aby byla držena pevnější kontrola nad tím, kdo vstupuje do EU a aby bylo ještě více zabráněno nedovolenému vstupu a také tomu, aby nedocházelo ke vstupům mimo regulérní hraniční přechody. Přestože naše skupina vítá propojenější přístup ke správě vnějších hranic, je nutné, aby byl tento nový balíček doprovázen klíčovým doplňkovým nástrojem v podobě parlamentního dozoru a robustního systému pro soulad se základními právy. Revize Schengenského hraničního kodexu, podřizující všechny občany EU systematickým kontrolám, vyžaduje vážné a opatrné projednání. Přináší totiž nejenom pochybnosti o technické proveditelnosti takových opatření, ale vznáší i závažné otázky o základních právech našich občanů.

Středa 16. 12., Dvacáté výročí Daytonské mírové dohody (Knut Fleckenstein)

S&D si připomíná uzavření Daytonské dohody, která znamenala velké vítězství diplomacie nad válkou a ukončila konflikt, jenž podnítil zvěrstva, jež šokovala svět a vyžádala si přes 100 000 životů a vyhnala miliony lidí. Dohoda připravila prostor pro mírovou budoucnost Bosny a Hercegoviny. Mnoho bylo dosaženo během posledních dvou dekád a země nyní činí pokroky ve svém evropském kurzu. Větší snahy jsou však potřeba v oblasti usmíření, lidských práv a konsolidace demokracie. Naléháme na politické vedení, aby přikročilo k reformní agendě tak, aby se země přiblížila EU, zlepšilo se fungování státních institucí a zlepšily se životní podmínky všech občanů Bosny a Hercegoviny. Skupina S&D chce zopakovat evropský závazek k míru a prosperitě v Bosně a Hercegovině a plně podporuje evropské vyhlídky této země.

Úterý 15. 12., Mobilita práce (Jutta Steinruck)

Právo na volný pohyb občanů a pracovníků je základní evropskou hodnotou a fundamentálním právem evropských občanů. Je také pilířem úspěchu jednotného trhu Evropské unie. Nicméně nedostatek ambicí a oddanosti na straně Evropské komise a některých členských států bránit evropský sociální model vede k šíření sociálního dumpingu, nespravedlivé soutěže a pokřivení trhu. My jako sociální demokraté ostře odsuzujeme rozhodnutí Evropské komise odložit přijetí Balíčku pro mobilitu práce, jehož cílem bylo posílit sociální práva v Evropě. Mezi návrhy byla revize směrnice o vysílání pracovníků v Evropě. Zmíněné rozhodnutí je nejen na úkor pracujících bez ohledu na to, jestli jsou mobilními a migrujícími pracovníky či pracovníky v domácnostech, kteří jsou zbavení základních sociálních a pracovních práv. Je to také na úkor firem, které dodržují pravidla. Není přijatelné, aby nepoctivé firmy zvyšovaly své ziskové rozpětí vykořisťováním pracovníků jako levné práce a zbavováním pracovníků jejich pracovních a sociálních práv. Jsme pevně zavázáni bojovat se sociálním dumpingem, diskriminací a vykořisťováním pracovníků, zejména těch vyslaných. Musíme proto zajistit, že bude princip „stejné odměny za stejnou práci“ rozšířen napříč národními hranicemi.

Středa 16. 12., Situace v Maďarsku (Péter Niedermüller)

Skupina S&D během let opakovaně vyjadřovala své obavy ohledně ústavního, právního a politického vývoje v Maďarsku. Tento vývoj v zemi během minulých let evidentně narušil principy právního státu, demokracie a základních práv. Neochota Evropské unie reagovat na takovéto hrozby a na porušování svých vlastních zakládajících hodnot přispěla k tomu, že se podobný vývoj objevil v jiných evropských zemích a narušuje tak samotné základy Evropské unie. Evropská komise jako ochránkyně smluv vyhlašovala čas od času svoji připravenost použít všechny prostředky, které má k dispozici, aby zajistila, že maďarská vláda naplní své závazky plynoucí z evropských smluv a evropského práva. Minulý týden však Komise nesplnila svůj slib a nepotvrdila systematickou povahu těchto hrozeb v Maďarsku. Náš politický a morální imperativ nás vyzývá prohlášení tohoto nesouladu a nerespektování základních hodnot Evropské unie za nepřijatelné s tím, že budeme dělat, co je potřeba, abychom evropské hodnoty chránili a bojovali za ně.

Úterý 15. 12., Příprava na Světový humanitární summit: Výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc (Enrique Guerrero Salom)

Skupina S&D zdůrazňuje, že dnešní velké humanitární výzvy vyžadují inkluzivnější, různorodější a globální humanitární systém, jenž by měl být posílen na Světovém humanitárním summitu (WHS) v Istanbulu 23. – 24. května. Skupina uznává různorodost v dnešním systému humanitární odpovědi a doplňující role všech aktérů a vyzývá EU, aby podporovala „Globální shodu na humanitární akci“, která znovu potvrzuje principy humanitární pomoci a závazky a nároky plynoucí z mezinárodního humanitárního práva. Skupina zdůrazňuje, že všechny humanitární akce EU by měly být vedeny humanitárními principy včetně solidarity a odpovědnosti a měly by být navrženy tak, aby zajistily, že zranitelní lidé jsou chráněni jak po fyzické, tak i po psychické stránce.

Úterý 15. 12., Vnášení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik korporátního zdanění (Anneliese Dodds)

Zpráva o vyhýbání se daňovým korporátním povinnostem má za cíl přimět mezinárodní firmy zaplatit miliardy a miliardy liber ztracené každý rok kvůli daňovým únikům a agresivnímu vyhýbání se daňovým povinnostem. Lidé napříč Evropou jsou právem naštvaní, že musí čelit vyšším daním či škrtům ve veřejných službách jako důsledku toho, že mezinárodní společnosti s chytrými poradci snížili svůj daňový účet téměř na nulu. Zmíněná zpráva přináší jasný plán akce na úrovni EU, který zabrání těmto praktikám jednou a provždy. Zpráva také navrhuje mandatorní předkládání zpráv pro jednotlivé země, což znamená, že všechny společnosti, které operují napříč hranicemi, musí veřejně podávat zprávy o tom, kde vytvářejí zisk a kde platí daně. Jako součást snah o to, aby více lidí počalo vystupovat jako whistlebloweři (jako se stalo ve skandálu Lux leaks), navrhuje zpráva lepší ochranu těm, kteří nahlásí přečin či nelegální činnost úřadům anebo veřejnosti. Pomocí navržení zákonů na úrovni EU můžeme zabránit společnostem snažícím se snížit svůj korporátní daňový účet téměř na nulu v přesunu napříč hranicemi.

Úterý 15. 12., Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (Roberto Gualtieri)

Rezoluce přijatá 1. prosince výborem ECON zhodnocuje nedávné návrhy Komise k posílení hospodářské a měnové unie navazující na návrhy Zprávy pěti předsedů. Přestože rezoluce potvrzuje, že návrhy představují první krok správným směrem, tak zároveň požaduje, aby byly další snahy učiněny pro to, aby bylo úspěšně zareagováno na slabá místa stávajícího institucionálního rámce eurozóny. Balíček představený Komisí ve skutečnosti nenechává na evropské úrovni dostatek prostoru pro parlamentní přezkum implementace makroekonomického ozdravného programu, což považujeme za klíčové pro zajištění demokratické odpovědnosti rozhodnutí přijatých jako součásti HMU. Proto bychom chtěli podtrhnout potřebu pravidelného parlamentního přezkumu procesu pomocí hlubšího zapojení Evropského parlamentu do evropského semestru, abychom zajistili vyšší stupeň demokratické odpovědnosti přijatých rozhodnutí a v důsledku toho i prohloubili podíl občanů na správě eurozóny.

Čtvrtek 17. 12., Situace v Burundi (David Martin)

Tato rezoluce, podpořená členy parlamentu napříč EU i zeměmi Africké, Karibské a Pacifické skupiny států (AKT), je potřeba k tomu, aby bylo silně připomenuto vládě Burundi, že má odpovědnost zajistit bezpečnost na území svého státu a ochránit a respektovat lidská práva všech svých občanů. Další násilí, porušování lidských práv a pokračující uprchlická krize by mohly mít vážné dopady na širší region. Pomocí vzájemné spolupráce by EU a AKT mohly významně ovlivnit snahy o snížení napětí a zabránění další nestabilitě.

Pondělí 14. 12., Směrem k Evropské energetické unii (Flavio Zanonato)

Díky této iniciativní zprávě se Parlament posouvá do popředí úsilí o dosažení společného cíle v podobě Evropské energetické unie. Chceme plně integrovaný a bezpečný energetický systém, jenž by byl schopen reagovat na klimatickou výzvu a zároveň by byl schopen brát v potaz sociální dimenzi přechodu směrem k bezuhlíkové ekonomice. Chceme soutěživé ceny a opravdové hrací pole na evropské úrovni, které by mělo ve svém jádru obnovitelné zdroje energie a energetickou efektivitu.

 

 

 

 

 

Poslední vložené články


Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

1.11.2019 | Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob se zdravotním postižením a hlavně jejich skutečné naplňování a zlepšování podmínek pro život.. Vystoupila jsem v části konference, ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí

30.10.2019 | Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ráda bych sdílela dobré příklady ze svého desetiletého působení v Evropském parlamentu, bohužel, uvedu pár příkladů, které ...

Než se začne slibovat

18.10.2019 | Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje mezi paměti voličů a produkty volebních PR agentur. Na druhou stranu, předvolební doba je také příležitost pro ty, kteří ...

Další články